Veel gestelde vragen

  • Wanneer heb ik een beëdigde tolk nodig?
    Bij de Wet van 11 oktober 2007 inzake de regels beëdigde tolken en vertalers (Wbtv, artikel 28) is bepaald dat beëdigde tolken alleen verplicht dienen te worden ingezet bij justitiële diensten en instanties in het straf- en vreemdelingenrecht. Het gaat hier om de volgende diensten en instanties:
    a. de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
    b. de tot de rechterlijke macht behorende gerechten
    c. het Openbaar Ministerie
    d. de Immigratie- en Naturalisatiedienst
    e. de Politie
    f. de Koninklijke Marechaussee
    In alle andere rechtszaken is een beëdigde tolk of vertaler geen vereiste en hoeft de tolk dus niet beëdigd te zijn. Zo hoeven simultaantolken voor bijvoorbeeld octrooi- en civiele zaken dus niet beëdigd te zijn noch in het tolkenregister te zijn opgenomen.
  • Berekent Congrestolken commissie?
    Congrestolken werkt op non-profit basis. We brengen alleen een bescheiden bedrag aan administratiekosten in rekening om onze bemiddelende rol te kunnen vervullen.
  • Wat houdt de Gedragscode en Geheimhoudingsplicht van AIIC tolken in?
    'De Gedragscode en Geheimhoudingsplicht' van AIIC-tolken houdt de leden aan de striktste geheimhouding aangaande alle personen en ten opzichte van alle informatie, verkregen tijdens de beroepsuitoefening van de tolk tijdens niet-openbare bijeenkomsten. Tolken dienen tevens geen enkel gebruik te maken van vertrouwelijke informatie, verkregen tijdens het uitoefenen van werkzaamheden als congrestolk. Tolken worden daarnaast geacht een opdracht niet aan te nemen, als ze niet over de juiste expertise voor die opdracht beschikken.
    Voor de hele 'Code of Professional Ethics' klik hier >
  • Waar staan de taalniveaus A, B en C voor?
    De werktalen van onze tolken zijn onderverdeeld in drie categorieën: A,B en C.
    Deze indeling van taalniveaus is ingesteld door AIIC, de Internationale Vereniging van Congrestolken om aan te geven op welk niveau een tolk een taal beheerst. AIIC-leden worden voor lidmaatschap uitgebreid getest om de taalniveaus te bepalen. Met deze classificatie is kwaliteit gegarandeerd.
    A-taal of actieve taal is de moedertaal en is de taal waarnaar de tolk vertaalt uit zijn B- of C-talen.
    B-taal is eveneens een actieve taal en wordt door de tolk op bijna het zelfde niveau als de moedertaal beheerst, en is tevens een taal waarnaar de tolkt vertaalt.
    C-taal of passieve taal is de taal of de talen waaruit de tolk naar zijn A-taal tolkt. Congrestolken beheersen meestal meerdere C- talen.
    Voorbeeld: er wordt uit B en C naar A, en uit A naar B getolkt.
  • Heb ik bij mijn bijeenkomst technische apparatuur nodig?
    Congrestolken adviseert u graag over de technische faciliteiten die passen bij uw bijeenkomst en regelt ook de benodigde apparatuur zodat u daar geen omkijken meer naar heeft.
  • Hoe lang mag een tolk achterelkaar werken?
    Afhankelijk van de aard van de bijeenkomst en de vorm van de vertolking wordt bepaald hoe lang een tolk achterelkaar kan werken.
    Simultaan vertalen is een zeer intensive bezigheid. Een tolk luistert, vertaalt en spreekt tegelijkertijd. Daarom kan een simultaantolk maximaal 45 minuten achterelkaar werken.
    Voor een bijeenkomst langer dan 45 minuten zijn twee tolken per taal nodig. De tolken wisselen elkaar dan regelmatig af zodat de kwaliteit van de vertaling op een constant niveau blijft.
    Bij consecutief vertalen kan in principe volstaan worden met één tolk per taal. Wel moet de tolk op gezette tijden kunnen pauzeren. Bij een zeer intensief programma of meerdere talen wordt gewerkt met twee tolken per taal.
    Bij fluistertolken is één tolk per taal voldoende. Wel moet de tolk op gezette tijden kunnen pauzeren. Bij een zeer intensief programma of meerdere talen wordt ook hier gewerkt met twee tolken per taal. Een fluistertolk kan voor maximaal twee personen de vertaling verzorgen. Als er voor meer dan twee personen gefluisterd wordt, is een rondleidingset noodzakelijk.
  • Wat is het verschil tussen consecutief- en simultaantolken?
    Een simultaantolk vertaalt bijna gelijktijdig met de spreker. Simultaanvertaling is geschikt voor alle bijeenkomsten met veel lezingen van weinig tot een groot aantal deelnemers, waarbij de deelnemers gelijktijdig het gesprokene moeten kunnen verstaan.
    De consecutieftolk vertaalt niet gelijktijdig maar laat de spreker een bepaalde tijd aan het woord en vat de tekst dan achteraf samen. Consecutieve vertaling is alleen geschikt voor een kleine groep toehoorders en een beperkt aantal talen. Het achteraf vertalen maakt de bijeenkomst bijna twee maal zo lang.
  • Wat is het verschil tussen een tolk en een vertaler?
    Ten onrechte wordt vaak verondersteld dat het bij tolk en vertaler om één en hetzelfde beroep gaat. Tussen vertalen en tolken bestaan duidelijke verschillen. Een vertaler vertaalt het geschreven woord. Een tolk vertaalt het gesproken woord. Een vertaler beschikt over goede redactionele vaardigheden, blijft dicht bij de originele tekst en kan de tijd nemen om over de juiste vertaling na te denken. Een tolk heeft goede communicatieve vaardigheden, is intuïtief, flexibel en snel in zijn reactie en moet zonder voorbereiding elk willekeurig woord praktisch gelijktijdig kunnen vertalen. De meeste vertalers en tolken hebben een academische opleiding en zijn vaak gespecialiseerd in één of meerdere vakgebieden.
Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close